ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Вашите лични данни се съхраняват и използват съобразено Регламент 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) и Законта за защита на личните данн (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по прилагането му.

ЛИЧНИ ДАННИ

1. ЗДРАВЕНА ЕООД  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ЗДРАВЕНА ЕООД  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ЗДРАВЕНА ЕООД  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

2. ЗДРАВЕНА  ЕООД  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи по съответния ред или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ЗДРАВЕНА ЕООД  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

3. При попълване на формуляра, бива събирана следната информация:

3.1. В случай на физическо лице ЗДРАВЕНА  ЕООД събира следната информация за клиента както следва:

 • Телефонен номер за контакти;
 • и-мейл адрес;
 • Име и фамилия на лицето за контакти;
 • Настоящ Адрес;
 • Евентуален адрес за доставка, ако последният е различен от настоящия адрес на клиента;
 • В случаи на разплащане по банков път / пейпал  – номер на банкова / пейпал сметка;

3.2. В случай, че купувачът е фирма, се попълват  и данните за фирмата както следва:

 • Име на фирмата;
 • Булстат;
 • ДДС номер;
 • МОЛ на фирмата;

3.3. При попълване на формата за контакти, се използва следната информация:

 • Име
 • Е-маил
 • Телефон

4. При разплащане с банкова карта, се попълват данните необходими за разплащане с картата, като

ЗДРАВЕНА  ЕООД:

4.1. Няма достъп до картовите данни, до тях има достъп единствено обслужващата ни банка.

4.2. Няма достъп до автентикационни данни, до тях има достъп само банката издател на картата.

5. Информацията предоставена от кукита, извършени транзакции, посетени линкове и препратки към нашия сайт, както и разгледани страници, се препраща в аналитичен модул единствено с цел подобряване на нашите услуги – с цел подобряване достъпността на нашия сайт.

6.ЗДРАВЕНА ЕООД  си запазва правото да съхранява на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му с цел подобряване производителността на сайта и услугите предоставяни от него.

Например страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

7. За да редактирате своя профил, трябва да влезете в системата с него, кликнете върху “Профил“, след което можете да редактирате всеки един елемент.

8. ЗДРАВЕНА  ЕООД изпраща електронни каталози и промоции към настоящия момент, като на всеки потребител ще бъде предоставена възможност да прекъсне абонамента си по всяко едно време.